Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Obvestilo posameznikom glede obdelave osebnih podatkov

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO ČLENU 14 SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (angl. GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Pogodbene stranke, vpisane v Evidenci trga nepremičnin (ETN)

 

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, telefon: (01) 478 48 00, e-naslov: pisarna.gu@gov.si

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (angl. DPO):

Romana Hudnik Rovan, telefon: (01) 478 48 15, e-naslov: romana.hudnik-rovan@gov.si

 • Nameni obdelave osebnih podatkov:

Podatki o pogodbenih strankah v kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami se v Evidenci trga nepremičnin vodijo z namenom pregleda in izboljšave sporočenih podatkov o pravnih poslih z nepremičninami ter za označitev poslov, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za tržno ceno ali tržno najemnino. Uporabljajo se pri analizah in izračunih podatkov trga nepremičnin za potrebe množičnega vrednotenja in pri izdelavi poročil o slovenskem trgu nepremičnin.

 • Vrste podatkov, ki se obdelujejo:

ime in priimek, naslov, enotna matična številka občana (EMŠO) in državljanstvo

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

točka (c) člena 6(1) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1, in UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2 - popr.; angl. »General Data Protection Regulation« - GDPR) v povezavi s 1. alinejo drugega odstavka 35. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin – ZMVN-1 (Uradni list RS, št. 77/17, 33/19 in 66/19) ter 5. in 6. členom Pravilnika o evidenci trga nepremičnin (Uradni list RS, št. 35/18)

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:
 1. obdelovalec (zunanji izvajalec), ki na podlagi pogodbe v skladu s členom (28) Splošne uredbe o varstvu podatkov v imenu Geodetske uprave Republike Slovenije izvaja določene obdelave osebnih podatkov pogodbenih strank iz Evidence trga nepremičnin - SINERGISE d.o.o. (vzdrževanje informacijskega sistema Evidence trga nepremičnin in pomoč uporabnikom)
 2. uporabniki, ki imajo zakonsko pravno podlago za pridobitev osebnih podatkov pogodbenih strank iz Evidence trga nepremičnin (Finančna uprava Republike Slovenije, občine, sodišča, stečajni upravitelji, odvetniki, inšpektorji…)

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države (države izven Evropske unije) ali mednarodne organizacije.

 • Rok hrambe osebnih podatkov:

arhivsko gradivo (A), na podlagi Načrta klasifikacijskih znakov Geodetske uprave Republike Slovenije (35360 – Množično vrednotenje nepremičnin)

 • Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:

Na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov imajo posamezniki v zvezi z obdelavo lastnih osebnih podatkov pravico dostopa oziroma seznanitve s podatki, z vpogledom ali pridobitvijo kopije (člen 15), pravico do popravka netočnih ali neažurnih podatkov in dopolnitve nepopolnih podatkov (člen 16), pravico do izbrisa podatkov (člen 17), pravico do omejitve obdelave podatkov (člen 18), pravico do prenosljivosti podatkov (člen 20) in pravico do ugovora obdelavi podatkov (člen 21).

Geodetska uprava Republike Slovenije v skladu z Splošno uredbo o varstvu podatkov zagotavlja pogodbenim strankam, vpisanim v Evidenci trga nepremičnin, uresničevanje vaših pravic, v roku enega meseca po prejemu vaše popolne pisne zahteve. V zahtevi se morate ustrezno identificirati in opredeliti vsebino zahteve. Zahtevo lahko posredujete organu na naslov Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov pisarna.gu@gov.si. V zvezi s svojimi pravicami se lahko posvetujete s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO).

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pogodbene stranke, vpisane v Evidenci trga nepremičnin, lahko v primeru, če menite, da so kršene vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon:  (01) 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

 • Vir osebnih podatkov in ali izvirajo iz javno dostopnih virov:

podatki o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami, kot jih v Evidenco trga nepremičnin sporočajo registrirani poročevalci v imenu oseb, zavezanih za poročanje v Evidenco trga nepremičnin

 • Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava