Javnost

Kaj je javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja?

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja je postopek v katerem je na občinah za najmanj 30 dni javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja, ki se nanaša na območja posameznih občin. V tem času je predlog vseh modelov v celoti objavljen in dostopen tudi na spletni strani Geodetske uprave.

Na občinah razgrnjen predlog obsega natisnjene dokumente z zarisi vrednostnih con na območju občine, opise modelov z vrednostnimi ravnmi, enačbami in načinom izračuna, vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje. Zarise vrednostnih con prejme občina le za svoje območje, medtem ko so ostali dokumenti enaki za celo Slovenijo.

V obdobju, ki ga Geodetska uprava javno objavi in ki traja najmanj 45 dni, lahko lastniki nepremičnin sodelujejo pri izboljšanju modelov na način, da podajajo mnenja in pripombe, pri čemer morajo svoje pripombe ustrezno obrazložiti oziroma utemeljiti. Pripombe, ki se nanašajo na vrednostne cone in višino vrednostnih ravni na območju občine, kjer imajo lastniki svoje nepremičnine, lastniki posredujejo na pripravljenih obrazcih neposredno tem občinam. Občine se do pripomb najprej opredelijo, potem pa jih posredujejo Geodetski upravi. Pripombe na ostale elemente modelov vrednotenja (na enačbe in način izračuna, na vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje) lastniki na posebej pripravljenih obrazcih pošljejo neposredno Geodetski upravi na naslov Geodetska uprava RS - Vrednotenje, p. p. 35, 1001 Ljubljana ali na vrednotenje@gov.si.

Geodetska uprava prejete pripombe prouči ter utemeljene pripombe, ki izpolnjujejo merila množičnega vrednotenja, upošteva pri pripravi končnega predloga modelov. Do prejetih pripomb Geodetska uprava pripravi stališča v obliki poročila, ki ga občine objavijo na krajevno običajen način.

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja je zaključena in je potekala od 1. 10. 2019 do 31. 10. 2019.

Povezave:
Kdo, kje in kdaj izvaja javno razgrnitev predloga modelov vrednotenja?

Javno razgrnitev izvajajo občine, ki tudi najbolje poznajo svoje okolje in trg nepremičnin glede na lokalne značilnosti prostora. Občine predlog modelov vrednotenja za najmanj 30 dni (od izvedbe poskusnega izračuna vrednosti dalje) razgrnejo na krajevno običajen način. Podatki o predlogu modelov vrednotenja so javno dostopni tudi v Evidenci modelov vrednotenja na vstopni strani Portala MVN. Geodetska uprava v času javne razgrnitve izvede javno predstavitev modelov v 12-ih krajih znotraj posameznih Območnih geodetskih uprav (OGU).

Kakšne so možnosti sodelovanja lastnikov nepremičnin na javni razgrnitvi predloga modelov vrednotenja?

Lastniki se v okviru postopka razgrnitve seznanijo s predlogom modelov vrednotenja in lahko predlagajo njegove spremembe. Pripombe, ki se nanašajo na zaris vrednostnih con in višine vrednostnih ravni, zbirajo občine, se do njih opredelijo in jih zbrane pošljejo na Geodetsko upravo RS.

Podajanje pripomb lastnikov je bilo mogoče do 15. novembra 2019.

Kako, kje in kdaj je javna predstavitev predloga modelov vrednotenja na 12 območjih Območnih geodetskih uprav?

Javna predstavitev predloga modelov vrednotenja poteka na 12-ih lokacijah po Sloveniji v obdobju po javni objavi poskusnega izračuna.

Javna predstavitev obsega splošne informacije in časovni potek uveljavitve modelov vrednotenja ter naslednje vsebine:

  • množično vrednotenje,
  • podatki, ki se uporabljajo za vrednotenje nepremičnin,
  • predlog modelov vrednotenja,
  • poskusni izračun in javna razgrnitev,
  • zbirno potrdilo,
  • posebne okoliščine
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava