Javnost

Kaj je posebna okoliščina?

Posebna okoliščina je redka in izrazita lastnost nepremičnine, ki je omejena na eno ali nekaj lokalno omejenih nepremičnin. Ker podatek o posebni okoliščini že po definiciji ni sistemsko zbran v uradnih evidencah, ali je sistemsko zbran, pa ni prevzet v evidenco vrednotenja, ga modeli vrednotenja ne upoštevajo. Da je lahko lastnost nepremičnine posebna okoliščina, mora ta lastnost vplivati na zvišanje ali znižanje tržne vrednosti posamezne enote vrednotenja vsaj 20 % ali več kot 200.000 €, poleg tega pa mora biti za vpliv posebne okoliščine mogoče predvideti, da bo trajal vsaj eno leto.

Katere so tipične posebne okoliščine?

Za posebne okoliščine se štejejo zlasti naslednje izrazite lastnosti nepremičnin:

  • mikrolokacija nepremičnine, katere vpliv na vrednost nepremičnine odstopa od vpliva lokacije na ostale primerljive nepremičnine znotraj vrednostne cone,
  • kakovost nepremičnine, ki je posledica neobičajne rabe, vzdrževanja ali načina gradnje in zaradi nje nepremičnina odstopa od primerljivih nepremičnin znotraj iste vrednostne cone,
  • poškodba nepremičnine, ki je posledica nenadnega delovanja zunanjih sil, ki se na nepremičnini odraža v zmanjšani ali onemogočeni uporabnosti nepremičnine.
Povezave:
Kaj mora vsebovati predlog za ugotavljanje posebne okoliščine?

Predlog za ugotavljanje posebne okoliščine mora vsebovati:

  • osebno ime, naslov, EMŠO in podpis vlagatelja oziroma naziv in matično številko (če je lastnik pravna oseba),
  • identifikacijske oznake nepremičnine, za katero se ugotavlja posebna okoliščina,
  • opis posebne okoliščine,
  • vpliv posebne okoliščine v razmerju do vrednosti enote vrednotenja (posebne enote vrednotenja), določene z modelom vrednotenja,
  • predvideno trajanje vpliva posebne okoliščine,
  • dokazila o obstoju in vplivu posebne okoliščine.
Povezave:
Kakšen je postopek ugotavljanja posebne okoliščine?

Po vložitvi predloga za ugotavljanje posebne okoliščine se bo vloga najprej pregledala, ali vsebuje vse sestavine. V primeru nepopolne vloge, se bo od vlagateljev zahtevala dopolnitev. Ko bo vloga popolna bo Geodetska uprava najprej pozvala k udeležbi v postopek še vse preostale solastnike nepremičnin, ki bodo predmet predloga, v primeru da ti še niso navedeni in podpisani na vlogi. Zato je priporočljivo, da so že na predlogu navedeni in podpisani vsi solastniki nepremičnin. V nadaljevanju bo uradna oseba Geodetske uprave tehtala predložene dokaze in po potrebi zahtevala dodatne dokaze in sklicevala ustne obravnave oz. opravljala terenske oglede nepremičnin. V primeru, da se posebna okoliščina dokazuje s cenitvenim poročilom, lahko uradna oseba v postopek vključi tudi strokovno komisijo vrednotenja, kot poseben izvedenski organ, katere stroške krije Geodetska uprava. O predlogu za ugotavljanje posebne okoliščine Geodetska uprava odloči z upravno odločbo, in sicer predvidoma v roku 2 mesecev od vložitve popolne vloge oziroma v roku 4 mesecev, če se bo v dokazovanje vključila strokovna komisija vrednotenja. Z odločbo, s katero se predlogu ugodi, se odloči o vrsti, o velikosti vpliva posebne okoliščine, in sicer v % glede na posplošeno vrednost enote vrednotenja določeno z modelom vrednotenja ter o datumu začetka in konca veljavnosti vpliva posebne okoliščine. Datum začetka veljavnosti vpliva posebne okoliščine je datum vložitve predloga. Po dokončnosti odločbe se posebna okoliščina vpiše v evidenco vrednotenja, posplošena vrednost nepremičnine pa se glede na priznani vpliv posebne okoliščine na novo preračuna in pripiše enoti vrednotenja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava