Javnost

Kaj je posebna okoliščina?

Posebna okoliščina je lastnost ene ali nekaj nepremičnin, ki je modeli vrednotenja ne upoštevajo. Posebna okoliščina mora od trenutka njenega uveljavljanja trajatiše vsaj eno leto, njen vpliv na posplošeno vrednost enote vrednotenja pa mora znašati vsaj 20% ali več kot 200.000.

Povezave:
Katere so tipične posebne okoliščine?

Za posebne okoliščine se štejejo zlasti naslednje lastnosti nepremičnin:

  • mikrolokacija nepremičnine, katere vpliv na vrednost nepremičnine močno odstopa od vpliva lokacije na ostale primerljive nepremičnine znotraj vrednostne cone,
  • kakovost nepremičnine, ki je posledica neobičajne rabe, vzdrževanja ali načina gradnje in zaradi nje nepremičnina bistveno odstopa od primerljivih nepremičnin znotraj iste vrednostne cone,
  • poškodba nepremičnine, ki je posledica nenadnega delovanja zunanjih sil, ki se na nepremičnini odraža v bistveno zmanjšani ali onemogočeni uporabi nepremičnine.
Povezave:
Kaj mora vsebovati predlog za uveljavljanje posebne okoliščine?

Predlog za uveljavljanje posebne okoliščine mora vsebovati:

  • osebno ime, naslov, EMŠO in podpis vlagatelja oziroma naziv in matično številko (če je lastnik pravna oseba),
  • identifikacijske oznake nepremičnine, za katero se ugotavlja posebna okoliščina,
  • opis posebne okoliščine,
  • vpliv posebne okoliščine v razmerju do vrednosti enote vrednotenja (posebne enote vrednotenja), določene z modelom vrednotenja,
  • predvideno trajanje vpliva posebne okoliščine,
  • dokazila o obstoju in vplivu posebne okoliščine.
Povezave:
Kakšen je postopek ugotavljanja posebne okoliščine?

Po vložitvi predloga za ugotavljanje posebne okoliščine se bo vloga najprej pregledala, ali vsebuje vse sestavine. V primeru nepopolne vloge, se bo od vlagateljev zahtevala dopolnitev. Ko bo vloga popolna bo Geodetska uprava najprej pozvala k udeležbi v postopek še vse preostale solastnike nepremičnin, ki bodo predmet predloga, v primeru da ti še niso navedeni in podpisani na vlogi. Zato je priporočljivo, da so že na predlogu navedeni in podpisani vsi solastniki nepremičnin. V nadaljevanju bo uradna oseba Geodetske uprave tehtala predložene dokaze in po potrebi zahtevala dodatne dokaze in sklicevala ustne obravnave oz. opravljala terenske oglede nepremičnin. V primeru, da se posebna okoliščina dokazuje s cenitvenim poročilom, lahko uradna oseba v postopek vključi tudi strokovno komisijo vrednotenja, kot poseben izvedenski organ, katere stroške bo krila Geodetska uprava. O predlogu za ugotavljanje posebne okoliščine Geodetska uprava odloči z upravno odločbo, in sicer predvidoma v roku 2 mesecev od vložitve popolne vloge oziroma v roku 4 mesecev, če se bo v dokazovanje vključila strokovna komisija vrednotenja. Z odločbo, s katero se predlogu ugodi, se odloči o vrsti, o velikosti vpliva posebne okoliščine, in sicer v % glede na posplošeno vrednost enote vrednotenja določeno z modelom vrednotenja ter o datumu začetka in konca veljavnosti vpliva posebne okoliščine. Datum začetka veljavnosti vpliva posebne okoliščine je datum vložitve popolnega predloga. Po dokončnosti odločbe se posebna okoliščina vpiše v evidenco vrednotenja, posplošena vrednost nepremičnine pa se glede na priznani vpliv posebne okoliščine na novo preračuna in pripiše enoti vrednotenja.

V primeru, da se v postopku uveljavljanja posebne okoliščine ugotovi, da podatki v evidencah odstopajo od dejanskega stanja, se lastnika nepremičnine napoti, da sproži postopek za spremembo podatkov v skladu z navodili na spletni strani Portala MVN.

Povezave:
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava