Lastniki

Na koga se lahko obrnem za razlago izpisov?

Za razlago izpisov lahko kontaktirate klicni center na 080 20 09 ali vprašanje posredujete na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Kaj je enota vrednotenja?

Enota vrednotenja je del stavbe, skupaj s sorazmernim deležem zemljišča pod stavbo ali del parcele, ki se določi na podlagi klasifikacij namenske in dejanske rabe zemljišč, brez zemljišč pod stavbo. Vrednoti se z enim modelom vrednotenja.

Povezave:
Kaj so posplošene vrednosti?

Posplošene vrednosti so ocene tržnih vrednosti nepremičnin, ki so izračunane na osnovi konkretnih podatkov o nepremičninah z modeli vrednotenja.

Kaj je cona?

Podatek o coni pove, v kateri vrednostni coni se nahaja posamezna nepremičnina. Vrednostne cone so območja s približno enako vrednostjo podobnih nepremičnin. Vrednostna cona predstavlja ozemlja, ki so primerljiva po razvitosti, po naravnih danostih, po dostopnosti javnih storitev, politični razdelitvi, ipd.

Kaj je raven?

Podatek o vrednostni ravni pove, na katerem vrednostnem nivoju se nahaja vrednostna cona naše nepremičnine. Višja vrednostna raven pomeni višjo vrednost primerljivih nepremičnin in obratno. Za posamezen model vrednotenja je določenih več vrednostnih ravni (tudi 20 in več).

Kaj je šifra katastrske občine?

Vse številke parcel, stavbe in delov stavb so določene v okviru posamezne katastrske občine, zato je potrebno te številke vedno uporabljati skupaj s šifro katastrske občine. Npr. parcel s številko 11/1 je v Sloveniji veliko, v posamezni katastrski občini pa je največ ena.

Kaj je številka dela stavbe?

Vsaka stavba ima en ali več delov stavbe. Številka dela stavbe je identifikacijska oznaka dela stavbe, ki je določena v okviru posamezne stavbe. Npr. stanovanjski blok, ki predstavlja samo eno stavbo, ima praviloma vsaj toliko delov stavbe, kot ima stanovanj. Vsak del stavbe ima svojo identifikacijsko številko, ki ni nujno enaka številki stanovanja. Na drugi strani ima večina stavb, ki so hiše, samo en del stavbe.

Kaj je dejanska raba dela stavbe?

Dejanska raba dela stavbe je določena glede na prevladujočo rabo dela stavbe. Šifrant dejanske rabe delov stavb je dostopen na povezavi: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/zakonodaja-geodetske-uprave/.

Kaj predstavlja lega dela stavbe v stavbi?

Lega dela stavbe je določena glede na glavni vhod v stavbo in vhod v del stavbe. Če se del stavbe nahaja v več etažah, se lega dela stavbe določi glede na glavni vhod v del stavbe. Lega dela stavbe je lahko:

 • pritličje, če se del stavbe nahaja v etaži, v kateri je glavni vhod v stavbo;
 • klet, če je del stavbe v etaži, nižji od pritličja;
 • mansarda, če je stanovanje zgrajeno pod strešno konstrukcijo;
 • nadstropje, če je del stavbe v etaži nad pritličjem in ni mansardno;
 • drugo, če stanovanja ni možno razvrstiti v nobeno od predhodno naštetih leg.
Kaj pomeni leto obnove pri delu stavbe?

Leto obnove pri delu stavbe se nanaša na dve obnovi:

 • leto obnove oken (letnica, ko je bila na delu stavbe zamenjana ali obnovljena večina oken)
 • leto obnove inštalacij (letnica, ko sta bili v delu stavbe zamenjani ali obnovljeni vsaj dve od glavnih inštalacij: voda, kanalizacija, elektrika, ogrevanje).
Kaj pomeni podatek o prostorih in njihovi površini pri delu stavbe?

Podatek o prostorih pove, katere vrste prostorov so prisotne v delu stavbe. Podatek o površini prostorov je vsota površin prostorov po posamezni rabi.

Kaj pomeni podatek o površini celotnega dela stavbe?

Podatek o površini dela stavbe predstavlja neto tlorisno površino dela stavbe, ki je površina celotnega dela stavbe.

Kaj je številka stavbe?

Številka stavbe je identifikacijska oznaka stavbe. Določena je v okviru katastrske občine.

Kaj predstavlja podatek o katastrskem vpisu?

Podatek o katastrskem vpisu pove, na kakšen geodetski način je stavba vpisana v geodetske evidence. Stavba je lahko vpisana katastrsko (z elaboratom v Kataster stavb) ali pa registrsko (je vpisana brez elaborata v Register nepremičnin).

Kaj predstavlja podatek o tipu stavbe?

Tip stavbe opisuje lego stavbe glede na druge stavbe. Lega stavbe je lahko samostoječa stavba, dvojček, vmesna vrstna stavba, krajna vrstna stavba ali pa vinska klet, zidanica.

Kaj predstavlja podatek o številki etaže?

S številko etaže označimo etažo, v kateri se nahajajo stanovanje, poslovni prostor ali drug del stavbe. Če del stavbe leži v več etažah, se za številko etaže vpiše etaža, v kateri je glavni vhod v del stavbe.

Kaj predstavlja podatek o materialu nosilne konstrukcije?

Material nosilne konstrukcije je material okvira stavbe oziroma nosilnih zidov. Material nosilne konstrukcije je lahko:

 • opeka,
 • beton, železobeton,
 • kamen,
 • les,
 • kombinacija različnih materialov,
 • kovinska konstrukcija,
 • montažna gradnja,
 • drug material.
Kaj pomeni leto izgradnje stavbe?

Leto izgradnje stavbe je leto, ko je bila stavba zgrajena (izdano uporabno dovoljenje, zaključek del do faze, ko se je stavba začela uporabljati ali je bila njena uporaba mogoča, večja prenova – po poškodovanju, ali leto izgradnje prizidka, če je le-ta večji od osnovne stavbe). Za stavbe, za katere nimamo razpoložljive dokumentacije, je podana najbolj verjetna ocenjena letnica starosti stavbe.

Kaj pomeni leto obnove pri stavbi?

Leto obnove pri stavbi zajema:

 • leto obnove strehe (letnica, ko je zamenjan pretežni del strešne kritine ali pretežni del njene nosilne konstrukcije)
 • leto obnove fasade (letnica, ko je obnovljen pretežni del fasade na stavbi kot skupek vgrajenih izolacij in njenih zaščitnih elementov)
Kaj pomeni podatek o inštalacijah pri stavbi?

Podatek o inštalacijah pove stanje priključitve stavbe na omrežje vodovoda, elektrike, kanalizacije in plina.

Kaj je centroid?

Centroid je točka, ki je določena s koordinatami in predstavlja lokacijo nepremičnin. Glede na centroid stavbe ali parcele se določa v kateri vrednostni coni se nahaja posamezno zemljišče ali del stavbe v stavbi.

Kaj je površina parcele?

Površina parcele je podatek zemljiškega katastra in je izračunana v m2. Površina parcele je izračunana iz koordinat zemljiškokatastrskih točk, ki določajo mejo, oziroma je bila v preteklosti določena na podlagi grafičnega prikaza parcele.

Kaj je boniteta zemljišča?

Boniteta zemljišča je podatek o proizvodni sposobnosti zemljišča. Določena je v obliki bonitetnih točk, katerih vrednost je od 0 do 100. Parceli oziroma delom parcele, ki so po dejanski rabi uvrščeni med pozidana, vodna zemljišča in zemljišča pod stavbo, se določijo bonitetne točke v vrednosti 0.

Kaj pomeni enačba modela?

Modele vrednotenja sestavljajo različne oblike zapisov, ena od teh so tudi matematične enačbe. Večino modela bi lahko predstavili samo z matematičnimi enačbami, vendar se z namenom lažjega razumevanja množično vrednotenje raje poslužuje bolj prijaznih in predstavljivih oblik zapisov, kot so vrednostne cone, vrednostne ravni, vrednostne tabele in točkovniki. Vsak model vrednotenja pa običajno še vedno vsebuje vsaj eno enostavno enačbo, ki omogoča lažje razumevanje poteka in načina končnega izračuna posplošene vrednosti posamezne nepremičnine. Podrobnosti so dostopne v evidenci modelov vrednotenja (EMV), ki je dostopna na vstopni strani Portala MVN.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava