Občine

Kako se določajo modeli vrednotenja?

Modeli vrednotenja se razvijajo na način, da se oblikujejo različni modeli vrednotenja glede na delovanje trga različnih vrst nepremičnin. Podatki o trgu nepremičnin, ki se uporabijo za oblikovanje modelov, so predhodno preverjeni. Uporabijo se lahko le tisti podatki o kupoprodajnih in najemnih poslih, kjer je mogoče cene oziroma najemnine v celoti pojasniti na podlagi značilnosti in trendov na trgu nepremičnin in kjer so podatki o nepremičninah, ki so predmet teh pravnih poslov, preverjeni. Kakovostni podatki o trgu nepremičnin so predmet matematičnih in statističnih analiz, katerih rezultat so modeli vrednotenja. Modeli se oblikujejo po načinu tržnih primerjav (vhodni podatki so podatki o nepremičninah in tržne cene), na donosu zasnovanem načinu (vhodni podatki so podatki o nepremičninah ter donos oziroma tržne najemnine) ter po nabavno vrednostnem načinu (vhodni podatek so stroški gradnje). Oblikovanje modelov vrednotenja je dokaj zapleteno, pri modeliranju se uporabljajo ogromne količine podatkov in baz podatkov. Modeli vrednotenja se izdelajo v obliki matematičnih enačb. Za vsak model vrednotenja se določijo pripadajoče klasifikacije namenske in dejanske rabe, območja vrednostnih con in vrednostnih ravni, enačbe, tabele, točkovniki, faktorji in grafi, način uporabe teh elementov, datum modelov vrednotenja in podatki za pripis posplošene vrednosti.

Katere faze vključuje postopek določanja modelov vrednotenja?

Postopek določanja modelov vrednotenja zajema:

  • oblikovanje osnutkov modelov vrednotenja,
  • pregled osnutkov modelov vrednotenja in obravnava priporočil strokovne javnosti,
  • usklajevanje osnutkov modelov vrednotenja z občinami,
  • javno obravnavo predlogov modelov vrednotenja in
  • določitev modelov vrednotenja.
Povezave:
Kateri podatki se upoštevajo za določitev modelov vrednotenja?

Za določitev modelov vrednotenja se upoštevajo podatki o trgu nepremičnin (predvsem cene in najemnine) in podatki o nepremičninah.

Povezave:
Kdo, kako in kdaj lahko vpliva na modele vrednotenja?

Postopek sprejemanja modelov vrednotenja je predpisan z zakonom (Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN-1). V pripravo in sprejem modelov vrednotenja so vključeni strokovnjaki s področja vrednotenja, občine in lastniki nepremičnin. Sprejem in uveljavitev modelov vrednotenja poteka v več stopnjah:

  • Strokovnjaki Urada za množično vrednotenje nepremičnin pripravijo osnutke modelov vrednotenja,
  • Strokovna javnost in občine se seznanijo z osnutki modelov in sodelujejo pri oblikovanju predlogov modelov vrednotenja,
  • Lastniki se preko javne razgrnitve modelov vrednotenja in poizkusnega izračuna seznanijo z modeli in poizkusno izračunanimi vrednostmi. V tej fazi lahko lastniki podajo pripombe na zaris vrednostnih con in njim določenih vrednostnih ravni ter jih posredujejo na občino. Argumentirane predloge lahko podajo tudi na vrednostne tabele, točkovnike in vrednostne faktorje ter jih posredujejo na Geodetsko upravo RS. Rok za podajanje predlogov je zakonsko omejen in traja najmanj 45 dni.
  • Geodetska uprava RS nato pripravi končne modele vrednotenja in jih posreduje Vladi RS v sprejem.
  • Modeli so sprejeti in uveljavljeni, ko Vlada RS sprejme ustrezen akt s katerimi določi modele vrednotenja (uredbo).
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava