Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Navodila za urejanje podatkov

Podatki v Evidenci vrednotenja in njihovo spreminjanje

Vsi podatki o nepremičninah, ki so pomembni za določitev njihove posplošene vrednosti so zbrani na enem mestu v Evidenci vrednotenja. V evidenco vrednotenja se določeni podatki prevzemajo iz drugih uradnih evidenc, za določene podatke pa je evidenca vrednotenja matična evidenca, v kateri se ti podatki prvič vzpostavijo. Pravna podlaga za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje evidence vrednotenja je Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, štev. 77/17 in 33/19, v nadaljnjem besedilu ZMVN-1).

V evidenco vrednotenja se prevzemajo podatki iz evidenc o nepremičninah, ki se vodijo na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin (upravljavec teh evidenc je Geodetska uprava Republike Slovenije) in iz drugih uradnih evidenc, vzpostavljenih na podlagi drugih zakonov.

Sprememba podatka v uradni evidenci - obrazci vlog

Da bi se lastnikom na enostaven in učinkovit način omogočilo spreminjanje podatkov, v kolikor se predlog za vsebinski popravek podatka izkaže za utemeljenega, so vam v nadaljevanju na razpolago informacije o vseh upravljavcih podatkov, ki vodijo uradne evidence, v katerih so podatki, ki so pomembni za določitev posplošene vrednosti, obrazci za spremembo teh podatkov in navodila kako postopati v primeru sprememb podatkov.

Baza poskusnega izračuna izkazuje stanje na dan 27.6.2019 in se ne posodablja

Za izvedbo poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin v oktobru 2019, je v bazi poskusnega izračuna upoštevano stanje podatkov iz vseh upoštevanih evidenc na dan 27.6.2019. Do vzpostavitve evidence vrednotenja, ki bo upoštevala vsakodnevne spremembe nad podatki, je baza za poskusni izračun statična – podatki v njej se ne spreminjajo in se ne posodabljajo. Vse spremembe podatkov o nepremičninah, ki bodo narejene po tem datumu, bodo upoštevane v izračunu posplošenih vrednosti v evidenci vrednotenja od aprila 2020 naprej, ko bodo za izračun uporabljeni novi modeli vrednotenja.

Podatki o PARCELAH

Urejanje podatkov o parcelah

Urejanje podatkov o dejanski rabi – kmetijsko in gozdno zemljišče

Urejanje podatkov o dejanski rabi – vodno zemljišče

Urejanje podatkov o namenski rabi

Urejanje podatkov o boniteti zemljišča

Urejanje podatkov o rastiščnem koeficientu

Urejanje podatkov o odprtosti gozdov

Opomba pri uporabi dejanske rabe zemljišč v poskusnem izračunu vrednosti

Dejanska raba zemljišč se vodi v zemljiškem katastru v obliki poligonov v skupnem sloju dejanske rabe zemljišč. Za parcele se vodi podatek o deležu površine posamezne dejanske rabe zemljišč ali več dejanskih rab zemljišč, kadar se dejanske rabe zemljišč prekrivajo. Vzdrževanje dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru določa Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN (23. člen). Do vzpostavitve skupnega sloja dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru (z ZEN je določen datum 1.4.2020), se v zemljiškem katastru vodijo podatki o dejanskih rabah zemljišč, ki jih GURS prevzema od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ker v času poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin, še ne bo vzpostavljenega skupnega sloja dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru, se bodo pri izračunu upoštevali podatki o dejanski rabi vodnih zemljišč, ki jih je posredovala Direkcija Republike Slovenije za vode in podatki o trajnih nasadih na kmetijskih zemljiščih, ki jih GURS prevzema od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ti podatki bodo vključeni tudi v evidenco dejanske rabe z vzpostavitvijo skupnega sloja dejanske rabe zemljišč v zemljiškem katastru (po 1.4.2020).

Podatki o STAVBI in DELIH STAVB

Podatke o stavbah in delih stavb urejajo lastniki skladno z zakonodajo. Nekateri podatki se lahko spreminjajo z vprašalniki, nekateri pa z vključevanjem strokovnjakov s področja evidentiranja nepremičnin.

Ko lastnik spremenjene podatke sporoča geodetski upravi z izpolnitvijo vprašalnika, izpolnjen vprašalnik po navadni ali elektronski pošti pošlje na katerokoli območno geodetsko upravo, ali osebno vloži pri katerikoli območni geodetski upravi. Prejet vprašalnik se obravnava kot predlog za vpis sprememb podatkov v register nepremičnin. Za ugotavljanje dejanskega stanja lastniki predložijo tudi dokazila, ki izkazujejo spremembe registrskih podatkov (npr. fotografije). O predlaganih spremembah registrskih podatkov geodetska uprava odloči z odločbo v upravnem postopku, v tem postopku pa se ne plača upravne takse.

Podatkov o legi in obliki stavbe, o površinah dela stavbe, dejanskih rabah delov stavb, številkah stanovanj in poslovnih prostorov in letnicah izgradnje, ni mogoče spreminjati preko vprašalnikov. Za spremembo teh podatkov je treba naročiti elaborat geodetske storitve pri geodetskem podjetju ali projektantu ter nato vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ali zahtevo za spremembo podatkov katastra stavb na geodetski upravi.

Navodilo za urejanje podatkov o stavbi in delu stavbe.

Urejanje podatkov o stavbi in delu stavbe prek vprašalnika:

Na podlagi vprašalnika lahko lastnik spreminja naslednje podatke:

  • o stavbi: podatki o priključkih (elektrika, kanalizacija, vodovod, plin), o letu obnov (fasada, streha), o materialu nosilne konstrukcije, o tipu stavbe,
  • o delu stavbe: o letih obnov (okna, inštalacije), o dvigalu, o višini etaže, o številki nadstropja, o upravniku, za rezervoarje in silose pa še njihova prostornina,
  • vprašalniki vsebujejo tudi ostale podatke, ki pa ne vplivajo na vrednost nepremičnin.

Navodilo za urejanje podatkov preko vprašalnika.

Podatki o prostorih

Obrazec K-5 za urejanje prostorov

Navodilo za izpolnjevanje obrazca K-5

Ostali obrazci

Ostali obrazci in navodila za ključne podatke o nepremičninah, ki vplivajo na posplošeno vrednost so na tej povezavi

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava