Postopki

5.

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

Predlog modelov vrednotenja Geodetska uprava RS kot organ vrednotenja objavi na svojih spletnih straneh in hkrati pošlje občinam, ki ga javno objavijo na krajevno običajen način. Geodetska uprava RS javno objavi datum začetka in datum prenehanja pošiljanja pripomb k predlogu modelov vrednotenja. Kot pomoč za oblikovanje pripomb na modele vrednotenja Geodetska uprava RS izvede poskusni izračun posplošene vrednosti in rezultate javno objavi na svojih spletnih straneh. Pripombe, ki se nanašajo na nepremičnine iz določene občine, lastniki nepremičnin pošljejo tej občini. Občina se do prejetih pripomb opredeli in jih sporoči organu vrednotenja. Ostale pripombe lastniki nepremičnin pošljejo neposredno organu vrednotenja. Geodetska uprava RS utemeljene pripombe glede na merila za določanje modelov vrednotenja iz ZMVN-1 upošteva pri pripravi končnega predloga modelov vrednotenja. Geodetska uprava RS sporoči občini rezultate preučevanja pripomb na modele vrednotenja. Občina mora s tem seznaniti javnost na krajevno običajen način.

7.

Po zaključeni točki 6. UMVN pripravi “končni predlog modelov vrednotenja”.

8.

UMVN posreduje predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja v medresorsko usklajevanje.

9.

Sprejem Uredbe o določitvi modelov vrednotenja s strani Vlade RS - 20. člen

10.

Zbirno potrdilo o podatkih evidence vrednotenja - 24. člen

11.

Predlogi za ugotavljanje posebnih okoliščin - 28. člen

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava