Koronavirus (SARS-CoV-2)

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Pogosta vprašanja in odgovori

Občine naj do 12.11.2018 pošljejo kontaktne podatke oseb, ki so na občini odgovorne za postopek usklajevanja na elektronski naslov umvn.gu@gov.si. Aktualni seznam oseb na občinah za usklajevanje pripomb občin na osnutke predlogov modelov vrednotenja se nahaja tukaj.


Podrobnejša pojasnila o samih modelih vrednotenja so dostopna v gradivih, ki so nastala v okviru izvajanja 16. člena ZMVN-1 – sodelovanje strokovne javnosti pri oblikovanju modelov vrednotenja nepremičnin, stran "Sodelovanje strokovne javnosti".

V omenjenih gradivih so pojasnjeni osnovni koncepti in postopki množičnega vrednotenja nepremičnin, evidence, ki v okviru sistema nastajajo in podrobnosti o posameznem modelu vrednotenja.


V aplikaciji za pregledovanje vrednostnih con modelov množičnega vrednotenja nepremičnin (Academa Aviator), ki ste ga občine dobile kot orodje za posredovanje pripomb in predlogov na DVDjih, je pri modelih DRZ, KDS, SDP in INP prišlo do napake pri povezovanju vrednostnih ravni in vrednosti tipičnih oziroma referenčnih objektov. Za te modele te vrednosti v informacijskem oknu pregledovalnika niso prave. Pravilne vrednosti referenčnih objektov v posamezni vrednostni ravni so zapisane v opisih modelov v mapi dokumenti/modeli na istem DVDju.

Podatek v aplikaciji Aviator za vrednost tipičnega objekta je napačen pri modelih DRZ, SDP, KDS in INP.

 

Pravilen podatek o vrednosti tipične ga objekta za omenjene modele je v dokumentih opisa modela na DVDju.»Z modelom STZ se vrednotijo zemljišča, ki so po namenski rabi stavbna zemljišča in ostala zemljišča, ki po namenski rabi niso kmetijska in gozdna zemljišča« (3. odstavek 5. člena ZMVN-1).

Iz zakonske opredelitve sledi, da se z modelom vrednotenja STZ vrednotijo zemljišča, ki so po namenski rabi zelo različna in prav tako je različna tudi njihova potencialna raba. Te razlike v rabi se odražajo tudi v različnih vrednostih posameznih skupin zemljišč. Omenjene razlike so v modelu STZ vključene preko različnih skupin (nivojev) znotraj modela STZ. Skupine združujejo primerljiva zemljišča glede na njihove lastnosti in potencial rabe.

Na ta način je v osnutku predloga modela STZ opredeljenih 7 različnih skupin zemljišč (t.i. podmodeli):

 

Referenčni objekt v modelu STZ je opredeljen kot zemljišče, veliko 1000 m2, z namensko rabo stavbnega zemljišča za stanovanjsko rabo – skupina STZ_B. Trenutne vrednosti posameznih podmodelov v osnutku predloga modela STZ, ki odražajo stanje trga na 31.3.2017, so prikazane v spodnji tabeli.»Z modelom DRZ se vrednotijo zemljišča, ki so po dejanski rabi javna cestna in javna železniška infrastruktura oziroma vodno zemljišče« (3. odstavek 5. člena ZMVN-1).

Iz zakonske opredelitve sledi, da se z modelom vrednotenja DRZ vrednotijo zemljišča, ki so po dejanski rabi različna in prav tako je različna tudi njihova potencialna raba. Te razlike v rabi se odražajo tudi v različnih vrednostih posamezne skupine zemljišč. Omenjene razlike so v modelu DRZ vključene preko različnih skupin (nivojev) znotraj modela DRZ. Skupine združujejo primerljiva zemljišča glede na njihove lastnosti.

Na ta način sta v osnutku predloga modela DRZ opredeljeni dve različni skupini zemljišč (t.i. podmodela):

 

Referenčni objekt v modelu DRZ je opredeljen kot zemljišče, veliko 1000 m2, z dejansko rabo zemljišča cestna ali želežniška infrastruktura (šifre 32, 34 ali 36) – skupina DRZ_ces. Trenutne vrednosti posameznih podmodelov v osnutku predloga modela DRZ, ki odražajo stanje trga na 31.3.2017, so prikazane v spodnji tabeli.V modelih vrednotenja sta vpliva velikosti in starosti stavbe na njeno vrednost predstavljeni v t.i. vrednostnih tabelah. Velikost vpliva omenjenih parametrov je lahko za različne lokacije različen, zato so vrednostne tabele v okviru modelov določene za vsako od vrednostnih ravni. Praktični primer vrednostnih tabel prikazujemo za nekaj vrednostnih ravni na primeru modela za hiše (model HIS).

Model HIS ima opredeljenih 21 vrednostnih ravni, in za te ravni je uporabljenih šest različnih sklopov vplivov velikosti in starosti (t.i. šest relacijskih tabel). Vrednostne tabele za nekaj vrednostnih ravni, za katere veljajo različni sklopi vplivov (različne relacijske tabele) so predstavljene v nadaljevanju. Več o modelih na splošno je dostopno na strani "Sodelovanje strokovne javnosti".


Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava