Postopki MVN

3.

Usklajevanje modelov z občinami

Geodetska uprava Republike Slovenije, kot organ vrednotenja, oblikuje predlog modelov vrednotenja in jih pošlje občini s pozivom, da občina v 30 dneh posreduje svoje pripombe. Vloga občin je pomembna predvsem z vidika usklajevanja zarisa vrednostnih con, saj lahko občine organu vrednotenja posredujejo tudi tiste podatke o vplivih na oblikovanje vrednostnih con, ki jih organ vrednotenja sam ni zaznal. S tem se rezultati vrednotenja bistveno izboljšajo.

4.

Poskusni izračun posplošene vrednosti

UMVN na podlagi “predlogov modelov vredntoenja” in podatkov o nepremičninah izvede poskusni izračun vrednosti vseh nepremičnin v državi.

5.

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja

Predloge modelov vrednotenja, UMVN v sodelovanju z občinami javno razgrne. Lastniki nepremičnin lahko preko spleta pogledajo koliko so njihove nepremičnine vredne na podlagi poskusnega izrčuna vrednosti (točka 4.), na občinah lahko pogledajo javno razgrnjene modele (cone, tabele,..), in na podlagi tega lahko posredujejo pripombe na modele (cone, raven) občini, katere zbere pripombe, ter jih posreduje UMVN

6.

Sprejem in obdelava pripomb na modele s strani lastnikov nepremičnin

7.

Po zaključeni točki 6. UMVN pripravi “končni predlog modelov vrednotenja”.

8.

UMVN posreduje predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja v medresorsko usklajevanje.

9.

Sprejem Uredbe o določitvi modelov vrednotenja s strani Vlade RS - 20. člen

10.

Zbirno potrdilo o podatkih evidence vrednotenja - 24. člen

11.

Predlogi za ugotavljanje posebnih okoliščin - 28. člen